Oświadczenie o ryzyku inwestycyjnymOstrzeżenia o ryzykach

 

Pochodzenie prezentowanych informacji

Platforma zamieszcza informacje o emitentach udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością niektóre informacje o prowadzonych przez nich ofertach udziałów. Informacje zawarte na platformie dotyczące poszczególnych spółek zostały dostarczone i opublikowane z ich inicjatywy i na ich zlecenie. Każdy emitent ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje jego dotyczące.

 

Arqis Partners sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności także za treści umieszczone w witrynach tych spółek ani za prognozy, rekomendacje i opinie emitentów. 

Odniesienia do przyszłości

Informacje zawarte na platformie oraz w witrynach internetowych poszczególnych spółek mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie stwierdzenia opierają się na wielu założeniach, które z biegiem czasu mogą okazać się niekompletne lub wadliwe. Do takich założeń należą między innymi: zdolność spółek do realizacji planowanych celów, oczekiwania dotyczące rentowności finansowanych projektów, ocena ich potencjału rozwoju, otoczenia rynkowego i prawnego danej spółki, nakładów kapitałowych. Wszelkie założenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnych ocenach emitentów i okolicznościach, które będą podlegać weryfikacji w przyszłości. W konsekwencji, zarówno istniejące ryzyka jak i niespodziewane, nadzwyczajne okoliczności, takie jak działania i zaniechania osób trzecich (w tym organów władzy publicznej) lub sił natury, czy istotna zmiana koniunktury gospodarczej, mogą spowodować, że zdarzenia lub prognozy opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od stanu rzeczywistego, a tym samym faktyczne wyniki spółek lub ich sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju mogą znacząco odbiegać od tych prognozowanych, a także od historycznych wyników i osiągnięć poszczególnych spółek.

Zmiany w prawie

We współczesnym świecie obserwujemy zwiększone tempo zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, czy światowym. Niektóre zmiany prawa, ale także praktyki nadzorcze właściwy organów nadzoru (m. in. KNF) mogą pojawić się już w trakcie realizacji projektów prezentowanych na platformie oraz istotnie wpłynąć na sytuację poszczególnych spółek lub samego operatora platformy, w szczególności poprzez: zwiększenie obciążeń podatkowych, wprowadzenie dodatkowych obowiązków publicznoprawnych, zmiany w prawach i obowiązkach stron kontraktów cywilnoprawnych czy umów o pracę, czy też poddanie reglamentacji administracyjnej działalności dotychczas nieuregulowanej.

Utrata całości lub części kapitału

Inwestowanie w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z ryzykiem, w tym z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanego kapitału, jak również z ograniczeniem obrotu wtórnego, o którym mowa w art. 180 § 1 k.s.h., zgodnie z którym zbycie udziału lub jego ułamkowej części, powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Z tego powodu takie inwestycje mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować większej kwoty niż ta, którą gotowy jesteś stracić, aby nie pogorszyć obecnego standardu życia oraz płynności finansowej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych trzeba uświadomić sobie ryzyko z nimi związane, wziąć pod uwagę własne doświadczenie i – w razie potrzeby – zasięgnąć niezależnej porady. Arqis Partners sp. z o.o. nie oferuje ze swojej strony żadnych porad inwestycyjnych, a informacje o projektach opublikowane na platformie nie stanowią żadnej rekomendacji. Arqis Partners sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem takich informacji lub poleganiem na nich.


Ponadto, inwestując w projekty typu start-up lub firmy na wczesnym etapie rozwoju należy pamiętać, że wiele takich projektów kończy się niepowodzeniem i w związku z tym, należy liczyć się ze znacznie większym prawdopodobieństwem utraty zainwestowanych środków, niż uzyskaniem zwrotu z inwestycji lub ponadprzeciętnego zysku.

Brak płynności lub możliwości wyjścia z inwestycji

Większość inwestycji realizowanych w formule crowdfundingu charakteryzuje się niską płynnością. Mało prawdopodobnym jest, że pojawi się płynny rynek wtórny dla udziałów spółek prezentowanych na platformie. Dodatkowym ograniczeniem obrotu udziałami w spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością oprócz niskiej płynności są dodatkowo wymogi przewidziane w art. 180 § 1 k.s.h. zgodnie z którym zbycie udziału lub jego ułamkowej części, powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.


Nawet jeżeli spółka zostanie wykupiona przez inną firmę, inwestycja może nadal charakteryzować się niską płynnością, dlatego inwestorzy powinni brać pod uwagę, że wyjście z inwestycji w dającej się przewidzieć przyszłości może być niemożliwe lub praktycznie bardzo utrudnione.

Rzadkość lub brak dywidend

Pamiętaj, że większość podmiotów poszukujących finansowania w formie crowdfundingu rzadko wypłaca dywidendy. Oznacza to ryzyko braku zwrotu kapitału lub nieuzyskania dochodów do momentu sprzedaży udziałów. Nawet w przypadku udanego biznesu brak otrzymania zysku jest prawdopodobny przez wiele lat od momentu dokonania inwestycji.

Rozwodnienie akcji

Każda spółka poszukująca finansowania poprzez crowdfunding może w przyszłości dokonywać kolejnych emisji dla nowych udziałowców. Wówczas dojdzie do zmniejszenia udziału dotychczasowych udziałowców
w kapitale i prawa głosu w organie stanowiącym (zgromadzenie wspólników) danej spółki. Uprawnienia “nowych” i “starych” udziałowców mogą się znacznie różnić na niekorzyść osób, które nie nabędą nowych udziałów. 


Inwestycja może również ulec rozwodnieniu w wyniku przyznania udziałów (lub podobnych praw do nabycia udziałów) pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, we współpracy z którymi prowadzona jest działalność firmy.

Dywersyfikacja ryzyka

Inwestycje w poszczególne spółki powinny być dokonywane wyłącznie w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że zainwestowana jednorazowo kwota powinna być na tyle mała, aby nie wpływać istotnie na twoją sytuację majątkową i płynność finansową. Bezpieczniejsze jest podzielenie kwoty, którą możesz zainwestować na większą liczbę spółek.


Ponadto, rozsądek nakazuje, aby większość swojego kapitału lokować w bezpieczniejsze i bardziej płynne aktywa niż udziały spółek oferowane w formule crowdfundingu.

Zrozumienie i adekwatność ryzyka

Z platformy powinni korzystać wyłącznie inwestorzy, którzy samodzielnie lub dzięki niezależnej, profesjonalnej poradzie posiadają wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyka związane z inwestowaniem w spółki prezentowane na platformie i podejmować właściwe dla siebie decyzje inwestycyjne. Nie powinieneś inwestować z wykorzystaniem platformy, jeśli nie rozumiesz jak działają oferty udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub inwestycje realizowane w formule crowdfundingu, jak również w sytuacji, gdy nie masz wystarczającej wiedzy o działalności danej spółki oraz jej otoczeniu rynkowym i prawnym.

Na górę